Начало Длъжности и контакти

Длъжности и контакти

Столична община – Район „Младост“

Дежурен телефон: 02/9067 600; 02/9067 690 и 02/974 62 30

 

Кмет на район „Младост“

ВрИД Кмет на район „Младост“

арх. Румен Русев

Телефон: 02/9067 601 и 02/877 20 11

Факс: 02/877 20 38

Приемно време: петък, 10:00 – 12:00 часа.

Предварително записване на телефони: 02/9067 601 и 02/877 20 11

 

Зам. кметове на район „Младост“

Стефан Павлов

Телефон: 02/9067 604 и 02/ 975 36 53

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30

 

ланд.арх. Мария Грозева

Телефон: 02/9067 602 и 02/ 974 34 67

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

 

инж. Снежана Вълкадинова

Телефон: 02/9067 603 и 02/ 877 64 88

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

 

Секретар на район „Младост“

Радослав Иванов

Телефон: 02/9067 605

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа

 

Главен архитект на район „Младост“

арх. Стефан Стефанов

Телефон: 02/9067 606 и 02/ 877 1498
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

 

Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“

Кристина Гергинова

Телефон: 02/9067 616 и 02/877 71 41

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Юрисконсулти

Телефон: 02/9067 617

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Деловодство

Телефони: 02/9067 618; 02/9067 619

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

ГРАО

гл. експерт Кристина Велчева

Телефон: 02/9067 666 и 02/975 36 94

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

ЕСГРАОН

Телефони: 02/9067 668; 02/9067 669 и 02/877 71 14
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Гражданско състояние

Телефони: 02/9067 667 и 02/877 71 96
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Отдел „Устройство на територията и кадастър“

арх. Росица Семова
н-к отдел „УТК“

Телефон: 02/9067 650

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „УТК“:

Телефони: 02/9067 651; 02/9067 652; 02/9067 653

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

вакантна
н-к отдел „ИИБ“

Телефон: 02/9067 630 и 02/974 42 85
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ИИБ“

Телефони: 02/9067 631; 02/9067 632; 02/9067 633; 02/9067 634

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Ивестиции и контрол по строителството“

инж. Мария Владимирова
н-к отдел „ИКС“

Телефон: 02/9067 640
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ИКС“

Телефони: 02/9067 641; 02/9067 631; 02/9067 633;

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Екология“

н-к отдел – вакантна

Телефон: 02/9067 680

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „Екология“

Телефони: 02/9067 681; 02/9067 682; 02/9067 683

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Кристина Гергинова

и.д. н-к отдел „УОСЖФ“

Телефон: 02/9067 660 и 02/874 71 94
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „УОСЖФ“

Телефони: 02/9067 661; 02/9067 662; 02/9067 663

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

  

Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“

Евелина Станчева
н-к отдел „ОСДЗКС“

Телефон: 02/9067 670 и  02/877 21 35

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ОСДЗКС“

Телефони: 02/9067 671; 02/9067 672; 02/9067 614

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

  

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Гинка Филкова

н-к отдел „РКТД“

Телефон: 02/9067 620 и 02/877 30 55

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „РКТД“

Телефони: 02/9067 621; 02/9067 622; 02/9067 623

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“

Албена Цанова
н-к отдел „ФСДЧР“

Телефон: 02/9067 610 и 02/974 38 53

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Ваня Дилкова
гл. счетоводител

Телефон: 02/9067 611 и 02/874 9017
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Недялка Павлова
гл. експерт „Човешки ресурси“

Телефон: 02/9067 613 и 02/877 35 18
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ФСДЧР“

Телефони: 02/9067 611; 02/9067 612; 02/9067 613; 02/9067 614; 02/9067 615

Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

„Управление на отбранително мобилизационната подготовка“

ст. експерт Николай Христов

Телефон: 02/9067 692 и 02/877 15 97
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

  

„Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“

 Стела Цакина

секретар

Телефон: 02/9067 674
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

„Етажна собственост“

Гл. специалист Йорданка Тонева

Телефон: 02/9067 695

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

 Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/904 1231, 02/9041408
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа

07 РУ СДВР – звено „Български документи за самоличност“:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа