Длъжности и контакти

Столична община – Район „Младост“

Дежурен по районен съвет по сигурност: 02/9067 600; 02/9067 690 и 02/974 62 30

 

 

Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

Кристина Гергинова

Телефон: 02/9067 617
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Юрисконсулти

Телефон: 02/9067 616

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Недялка Павлова
гл. експерт „Човешки ресурси“

Телефон: 02/9067 613 и 02/877 35 18
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Административно-информационно обслужване“

Кристина Велчева

н-к на отдел „АИО“

Телефон: 02/9067 666 и 02/975  36 94
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Деловодство

Телефони: 02/9067 618; 02/9067 619

…………………………………………………….
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

ЕСГРАОН

Телефони: 02/9067 668; 02/9067 669 и 02/877 71 14
…………………………………………………….

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Гражданско състояние

Телефони: 02/9067 667 и 02/877 71 96
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Отдел „Устройство на територията и кадастър“

арх. Росица Семова
н-к отдел „УТК“

Телефон: 02/9067 650

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „УТК“:

Телефони: 02/9067 651; 02/9067 652; 02/9067 653

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

инж. Теодора Никленова
н-к отдел „ИИБ“

Телефон: 02/9067 630 и 02/974 42 85
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ИИБ“

Телефони: 02/9067 631; 02/9067 632; 02/9067 633; 02/9067 634

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Ивестиции и контрол по строителството“

инж. Мария Владимирова
н-к отдел „ИКС“

Телефон: 02/9067 640
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ИКС“

Телефони: 02/9067 641; 02/9067 631; 02/9067 633;

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Екология“

н-к отдел – вакантна

Телефон: 02/9067 680

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „Екология“

Телефони: 02/9067 681; 02/9067 682; 02/9067 683

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Теодора Сумрачка

н-к отдел „УОСЖФ“

Телефон: 02/9067 660 и 02/874 71 94
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа.

 

Експерти в отдел „УОСЖФ“

Телефони: 02/9067 661; 02/9067 662; 02/9067 663

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“

Евелина Станчева
н-к отдел „ОСДЗКС“

Телефон: 02/9067 670 и  02/877 21 35

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ОСДЗКС“

Телефони: 02/9067 671; 02/9067 672; 02/9067 614

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Гинка Филкова

н-к отдел „РКТД“

Телефон: 02/9067 620 и 02/877 30 55

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „РКТД“

Телефони: 02/9067 621; 02/9067 622; 02/9067 623

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Отдел „Финансово – счетоводни дейности и бюджет“

Албена Цанова
н-к отдел „ФСДЧР“

Телефон: 02/9067 610 и 02/974 38 53

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Ваня Дилкова
гл. счетоводител

Телефон: 02/9067 611 и 02/874 9017
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

Експерти в отдел „ФСДБ“

Телефони: 02/9067 611; 02/9067 612; 02/9067 613; 02/9067 614; 02/9067 615

…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

четвъртък, 10:00 – 12:00 часа

 

„Управление на отбранително мобилизационната подготовка“

гл. експерт Николай Христов

Телефон: 02/9067 692 и 02/877 15 97
…………………………………………………….

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

 „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“

 Стела Цакина

секретар

Телефон: 02/9067 674
…………………………………………………….

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

„Етажна собственост“

Гл. специалист Йорданка Тонева

Телефон: 02/9067 695

…………………………………………………….

Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа

 

Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/904 1227, 02/9041 233, 02/9041 408, 02/9041 229, 02/9041 230, 02/9041 232, 02/974 3735 , 02/9041 409
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа
…………………………………………………….
СДВР – звено „Български документи за самоличност“:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/ 874 6129,  02/875 0167,  02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа

 

Офис за военен отчет „Младост“:

гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, стая №109
Телефони: 02/9067 624,  02/9067 625
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа