Начало Обявление по ЗУТ Заседание на РЕСУТ – 02.02.2018

Заседание на РЕСУТ – 02.02.2018

508

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ18-РД91-6/12.01.2018г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ17-АП00-272/22.12.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Смяна на предназначение от „търговски обект – ремонтна работилница“ в „солна стая и козметично студио“, находящ се в ж.к. „Младост 1“, бл.30, ет.1, идент. 68134.4082.54.2.242,

2. Вх. №РМЛ17-АП00-128-(5)/28.11.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в УПИ XXV-427, 427а, кв.46, м.“кв. Горубляне“, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ17-ГР00-190-(2)/31.01.2018г. – за одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-410, УПИ XV-423 и УПИ XVI-411 и изменение на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ XV-423, кв.35, м.“Горубляне“, район „Младост“, по плана на гр.София.

Заседанието да се проведе на 07.02.2018г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.
КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи: Заповед № РМЛ18-РД91-6/12.01.2018 г.

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 о…
Показване на още Обявление по ЗУТ