Начало Инвестиционно предложение Инвестиционно намерение за вътрешно преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда на МБАЛ Света Анна

Инвестиционно намерение за вътрешно преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда на МБАЛ Света Анна

556

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
МБАЛ „Света Анна София“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“ № 1, БИК 130367715, с Представител Славчо Близнаков Пълен пощенски адрес: гр. София, район Младост, ул. „Димитър Моллов“ № 1 Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0879 885 801 Лице за контакти: Тома Урдев

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) – Вътрешно преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда на МБАЛ Света Анна – София АД в УПИ V-за болница, кв. 13, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.4082.653, м. „Район Младост 1“. район Младост. Столична Община

Резюме на предложението:
Настоящият проект е изготвен в рамките на Етап 2 на проект „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“, предмет на Договор за услуга № РД-11-278/17.08.2016 г., сключен между Министерство на Здравеопазването и ДЗЗД „Регионална здравна инфраструктура“.
Сградата на СО – Света Анна е разположена в североизточната част на УПИ V, кв. 13, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.4082.653, м. „Район Младост 1“, район Младост и при свободно застрояване. Отделението е разположено на първи етаж, в архитектурна свързаност с лечебното заведение за болнична помощ.

В имота не се предвижда ново основно или допълващо застрояване.
Предмет на проекта е привеждането на Спешно отделение (СО) – МБАЛ – Света Анна /III ниво на компетентност/ в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. и Техническата спецификация на Възложителя чрез преустройство на помещения от първи етаж от сграда на съществуващата болница МБАЛ – Света Анна, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ.

Площта на преустройството е 289.00 m2, от които:
■ 202.00 m2 – на първи етаж;
■ 87.00 m2 – на сутеренен етаж.

В имота не се предвижда ново основно или допълващо застрояване.

CO – УМБАЛ – Света Анна е от III ниво на компетентност, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
За проектирания обект, по данни на Възложителя, се предвиждат 72 работни места за екипи, работещи на смени. Съгласно актуалната нормативна база в CO III ниво на компетентност трябва да се обособи клинико-терглевтична и консултативна зона (зала за триаж, зала за ресусцитация /шокова зала/, зала за преглед/спешна терапия с пост с легла, зала за диагностично уточняване и наблюдение, зона/кабинети за консултации за пациенти с минимални увреди за бързо проследяване, помещение за изолация/ деконтаминация, консултативен кабинет/мениджмънт на психиатрични случаи/ и манипулационни/процедурни зали/зона/пост/), зона за посетители (централно фоайе, чакалня за пациенти със санитарен възел), зона за персонал (помещения за почивка и хигиена) и административна зона, със съответните прилежащи сервизни помещения и складова зона
В СО – Света Анна съществуващата клинико-терапевтичната зона отговаря на медицински стандарт „Спешна медицина“ и не е обект на настоящия проект. Съществуващата административна зона и зона за персонал, както и коридора към административната зона не отговарят на стандарта. За привеждането към изискванията на стандарта е предвидено преустройство на помещения от сградата, където се разполагат зоната за администрация, санитарните възли за посетители и спомагателни, обслужващи помещения и коридор към административната зона. На сутеренно ниво от сградата се обособява съблекалня за персонал с душове и тоалетни.
Транспортното обслужване: Автомобилният достъп до имота се осъществява от североизток, чрез градската пътна мрежа. Не се предвижда обособяване на нови паркоместа.

Достъпът не е контролиран и пространството е обществено достъпно.
Достъпът за амбулаторни и тролейни пациенти е от покрит вход от югоизток.
Отопление: Сградата се отоплява с централно отопление на ТЕЦ и е присъединена към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ АД.
Електрозахранване: Електрозахранването на обекта е обезпечено от съществуващи електропроводни линии в близост до имота.
Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта се осъществява от съществуващо сградно водопроводно отклонение.
Отвеждане на отпадъчни води: Отвеждането на отпадни води се осъществява от съществуващо сградно канализционно отклонение.
Не се предвижда използване на взрив.

За контакти:
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ПГ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
СО-район „Младост“, ж.к „Младост“ 3, ул “Св.Преображение“ № 1
e-mail:  в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС – един брой на хартиен и два броя на електронен носител;
2. Част Б – за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони (ПМС №201/2007 г. ДВ бр.73/2007 г.);

Документи: Обява

Показване на още Инвестиционно предложение