Начало Обявление по ЗУТ инвестиционно предложение за изграждане на: „Временен открит паркинг по Чл. 147 и Чл. 55 от ЗУТ

инвестиционно предложение за изграждане на: „Временен открит паркинг по Чл. 147 и Чл. 55 от ЗУТ

950

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) от „Ню Естейтс” ООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 144, ЕИК 200683644

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Временен открит паркинг по Чл. 147 и Чл. 55 от ЗУТ в имот с идентификатор 68134.4085.9702 – УПИ II за административна и складова дейност, кв.88, м. Горубляне, р-н Младост, СО”

За контакти: Павлин Павлов, гр. София, бул. Цариградско шосе” 144, тел. 0893 333 153.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Документи: Обява

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 о…
Показване на още Обявление по ЗУТ