Начало Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение за обект: „Нова крайна станция на автобусни линии № № 76 и 213 в ж.к. “Младост 4“

Инвестиционно предложение за обект: „Нова крайна станция на автобусни линии № № 76 и 213 в ж.к. “Младост 4“

912

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Евгени Крусев – заместник – кмет, гр. София 1000, ул. „Московска64 № 33, ЕИК 000 696 327

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „НОВА КРАЙНА СТАНЦИЯ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № № 76 И 213, В Ж.К. “МЛАДОСТ 4“.

Проектът третира изместване на действащата крайна спирка на автобуси №№ 76 и 213 в дясно наул. „Проф. Александър Танев“ по посока СОП. Изместването на спирката ще се осъществи върху свободен общински терен в ляво на ул. „ Проф. Александър Танев “ в посока СОП.

Новата крайна спирка ситуационно е разположена така, че максимално заема площта на предоставения имот и е обвързана с регулационния план. При влизането от ул. „Проф. Александър Танев“ е предвидена крайна спирка и са изследвани траекториите на движение на съчленените автобуси. Началната спирка е предвидена в уширение при излизане наул. „Проф. Александър Танев“.

Предвидената конструкция на настилката е оразмерена за „много тежко“ движение и е както следва: 4 см плътен асфачтобетон с полимермодифициран битум; 4 см долен пласт на покритието; 20 см пореста асфалтобетонова смес за основа и 45 см основен пласт от трошен камък.

Преди полагане на пътната конструкция е необходимо да се вземат проби за доказване на модула на земната основа от 30 МРа.

Предвидено е изграждане на тротоари с ширина 1,5 м с напречен наклон от 2% и с конструкция на настилката: 5 см тътен асфалтобетон и 16 см трошен камък. Предвижда се премахване на 5 бр. саморасли дървета и храсти и компесаторно засаждане на 15 бр. дървета на място посочено от районната администрация.

В разглеждания обхват на ул. „Проф. Александър Танев“ в източната страна на улицата в тревната тощ има редовно изградена улична канализация ф 600 бетон.

По ул. „Проф. Александър Танев“ има изграден водопровод ф 250 ПЕ, като същият се запазва. Проектното решение е съобразено със съществуващия водопровод като не го засяга. За отводняването са предвидени 2 бр. улични оттоци с размер на дъждоприемната решетка 30/50 см с извита форма. Отвеждането на дъждовните отпадни води от уличните оттоци към съществуващия канал ф 600 бетон ще се осъществи в нова РШ 1 и чрез канална връзка Кл. 1 се заустват директно в съществуващата канализация. Трасето на новопроектираната каната връзка Кл. 1 е ситуирано в обхвата на пътното платно.

Организация на движението – Изготвени са проекти за ПОД и ВОД.

Хоризонталната маркировка ще се изпълни от боя студен шприц пластик, предварително смесен със стъклени перли и добавки за повишаване на сцеплението. Съгласно изготвения проект за Временна организация на движението, същото ще се осъществи на три етапа, както следва:

-1 етап работния участък е в зоната на ухото;

-Пи III етап предвиждат изграждане на кабел за улично осветление на крайната спирка. В количествените сметки са предвидени количества за възстановяване на настилката наул. „Александър Танев“.

В разглежданият обект нова крайна станция на автобусни линии №№ 76 и № 213 в ж.к. „Младост 4“ поул. „Проф. Александър Тенев“ има изградено улично осветление, което е монтирано на стоманотръбни стълбове. Захранването на съществуващото улично осветление е с усукан проводник.

Проектът предвижда новото улично осветление да се изпълни на нови стоманотръбни стълбове горещо-поцинковани тип ТС-У 159×6 133×5 102×4-11500 мм на едностранни стоманотръбни горещо поцинковани конзоли с дължина на рамото 1 600 мм и ще се монтират нови светодиодни улични осветители. Новите стоманотръбни стълбове ще са с цинково покритие отговарящо на БДС EN ISO 1461:2009, изправени в тротоара на разстояние 0,8 м от бордюра. Новите стълбовете ще са със заключващи се вратички на панти. Новите конзоли ще са едностранни стоманотръбни с цинково покритие отговарящо на БДС EN ISO 1461:2009. Електрозахранването на уличното осветление на стълбовете ще се осъществи от съществуващ стълб № 134413 на ул. „Проф. Александър Тенев“ посредством нов кабел САВТ 4×16 мм2 изтеглен е нова тръбна мрежа.

Всички нови захранващи кабели ще се изтеглят в нова тръбна кабелна мрежа от гофрирани тръби външен слой НОРЕ 0110 мм и вътрешен слой LDPE 094 мм, преминаването под пътно платно в нова тръбна кабелна мрежа от тръби полиетилен висока плътност HDPE 0110/4,2 мм. При всеки стълб и на указаните в чертежа места ще се изградят нови кабелни ревизионни шахти. Новите кабелни шахти ще са единични с рамка и капак 600/900 мм. Кабелните шахти ще са готови бетонови комплекти с метална горещо поцинкована рамка. Капаците за кабелните шахти ще са изработени от полимер бетон и ще се доставят като готов продукт с размери 600×900 мм.

От кабелните шахти през фундаментите на стълбовете до отворът на стълба, е предвидено да се положат гофрирани тръби 0110 мм с цел влизане и излизане на захранващ кабел в и от стълб. При съществуващ стълб № 134413 на ул. „Проф. Александър Тенев“ ще се монтира нова горещо поцинкована излазна тръба 2” за изтегляне на новия захранващ кабел. Кабелите за захранване на новото улично осветление са с тип и сечение съответно САВТ 4×16 мм2. Свързването на осветителните тела ще се изпълни с кабел СВТ 3×1,5 mm2, изтеглен вътре в стълба от разпределителният отвор до осветителното тяло. Захранването на осветителните тела ще се изпълни по схемата вход-изход, чрез редуване на фазите. Осветителните тела ще се свържат за целонощен режим. Новите стълбове ще се заземят повторно с един заземителен кол от профилна стомана L63/63/6 мм-1,5 м. При изправяне на новите стълбове отворите им ще са ориентирани към шахтите.

За контакти: д-р инж. Даниел Евлогиев -Вр. И. Д. Директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ – Столична община тел: 02/802 89 60/61; факс: 02/980 18 45; e-mail: d.evlogiev@sofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Документи: Обява

Показване на още Инвестиционно предложение