Начало Обявление по ЗУТ Инвестиционно предложение за “Офис сграда с обществено обслужване, паркинги и помещение за трафопост” с местоположение: УПИ I – 582, 423, кв. 7а, м. НПЗ „Изток – Къро“

Инвестиционно предложение за “Офис сграда с обществено обслужване, паркинги и помещение за трафопост” с местоположение: УПИ I – 582, 423, кв. 7а, м. НПЗ „Изток – Къро“

837

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Болкън Бизнес Център” ЕООД, ЕИК 203141862, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Поп Богомил” №6, ет. 1, ап. 3, представлявано от Управителите Теодор Любомиров Георгиев и Симеон Олег Пенев

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

“Офис сграда с обществено обслужване, паркинги и помещение за трафопост” с местоположение: УПИ I – 582, 423, кв. 7а, м. НПЗ „Изток – Къро“

Лице за контакти: Свилена Бонева Телефон: 0889 531685 e-mail: svilena@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Документ: Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 о…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 …
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 …
Показване на още Обявление по ЗУТ