Начало Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”

Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”

509

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Относно: Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916. кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНЧЕВА,

Във връзка с водена в РИОСВ – София процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и на основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви предоставям копие на искането и информацията по приложение № 2 към същата наредба на електронен носител с оглед изясняване на обществения интерес за горецитираното инвестиционно предложение.
Обръщам внимание, че във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 10, т. 1 и 2 от Наредбата за
ОВОС:
1. В срок до три дни от получаване на информацията по приложение № 2 към Наредбата за ОВОС следва да осигурите обществен достъп до нея за най-малко 14 дни чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си (ако имате такава) и на общественодостъпно. място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.
2. В срок до три дни след изтичане на този срок следва да изпратите служебно в РИОСВ – София резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7 към Наредбата за ОВОС.

Оригинален документ: Обява за инвестиционно предложение

Показване на още Инвестиционно предложение