Начало Инвестиционно предложение Канализационни и водоснабдителни мрежи по улиците попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. „Деян Попов” и ул. „Хан Аспарух”, кв. „Горубляне”

Канализационни и водоснабдителни мрежи по улиците попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. „Деян Попов” и ул. „Хан Аспарух”, кв. „Горубляне”

413

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25 /2003 г., изм. и доп.) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова-Кмет, гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :

„Канализационни и водоснабдителни мрежи по улиците попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. „Деян Попов” и ул. „Хан Аспарух”, кв. „Горубляне”, район „Младост”

Предметът на инвестиционното предложение е изграждане на канализационни клонове и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасета им, за следните участъци:

1. Канализационен клон 13 и клон 15 по ул. „Хан Аспарух“ в участъка от ул. „Крайречна” до бул. „Самоковско шосе”, както следва:

 • кл. 13 – диаметър DN400 РР с дължина L= 95,00м;
 • кл.15 – диаметър DN500 РР с дължина L= 125,00м;

2. Канализационен клон 24Б, клон 24В, клон 24Г, клон 26А и клон 26Б по ул. „Ален мак“, както следва:

 • кл.24Б – диаметър DN300 РР с дължина L= 89,50м;
 • кл.24В – диаметър DN400 РР с дължина L= 62,00м;
 • кл.24Г – диаметър DN400 РР с дължина L= 65,83м;
 • кл.26А – диаметър DN500 РР с дължина L= 72,62м;
 • кл.26Б – диаметър DN500 РР с дължина L= 97,78м;

3. Канализационен клон 55 и клон 40 по ул. „Лазар Плачков“ в участъка от ул. „Петър Дипларов” до ул. „Хан Аспарух”, както следва:

 • кл.55 – диаметър DN300 РР с дължина L= 54,50м;
 • кл.40 – диаметър DN400 РР с дължина L= 55,00м;

4. Канализационен клон 41, клон 43А и клон 43Б по ул. „Боте Бърборков“ в участъка от

ул. „Деян Попов“ до ул. „Лазар Плачков“, както следва:

 • кл. 41 – диаметър DN400 РР с дължина L= 99,00м;
 • кл. 43А – диаметър DN500 РР с дължина L= 96,00м;
 • кл. 43 Б – диаметър DN600 РР с дължина L= 67,62м;

5. Канализационен клон 29 – тупик към ул. „Деян Попов“- в северна посока в участъка от ул. „Искър” до ул. „Боте Бърборков“, както следва:

 • кл.29 – диаметър DN300 РР с дължина L= 81,50м;

6. Канализационен клон 45 – тупик към ул. „Деян Попов“- в южна посока в участъка от ул. „Боте Бърборков“ до ул. „Петър Дипларов“, както следва:

 • кл.45 – диаметър DN300 РР с дължина L= 105,00м;

7. Канализационен клон 42 – тупик към ул. „Боте Бърборков”, както следва:

 • кл.42 – диаметър DN300 РР с дължина L= 27,40м;

8. Канализационен клон 25 – тупик към ул. „Ален мак“, както следва:

 • кл.25 – диаметър DN300 РР с дължина L= 47.84м;

9. Канализационен клон 22 – тупик към ул. „Искър“ – югоизточна посока, както следва:

 • кл.22 – диаметър DN300 РР с дължина L= 37.00м;

10. Канализационен клон 32 – тупик към ул. „Искър“, както следва:

 • кл.32 – диаметър DN300 РР с дължина L= 49.41 м;

Инвестиционното предложение се отнася за продължаване на изграждането на вътрешно-кварталната ВиК мрежа на кв. „Горубляне“, район „Младост“.

Целта на проектът е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащите се канализационни клонове в цитираните участъци, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на кв. „Горубляне“, както и до опазване на околната среда.

Вижте целия документ: ОВОС Канализационни и водоснабдителни мрежи кв. „Горубляне”

Показване на още Инвестиционно предложение