Начало Инвестиционно предложение ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

319

АП Ритейл 1 ЕООД с ЕИК 200019536, адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №115з с управител : Веселин Иванов Главчев

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Вътрешно преустройство, реконструкция, разделяне и смяна на предназначение на хипермаркет 5-001Н, магазини 5-001S, 5-007S и част от пасаж на мола в магазин за хранителни стоки BILLA, магазини за промишлени стоки – 38 бр., пасаж, технически помещения, евакуационни коридори, находящи се между оси 4 и 23 и К и АС на ниво – 7.20, между оси 17 и 23 и К и Z на ниво -3.60, между оси 12 и 17 и R и W на ниво -10.80, между оси 12 и 14 и V и W на ниво ±0.00 и етапност при изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация съгласно чл.152(2) от ЗУТ, находящи се в Многофункционален търговско-развлекателен комплекс с подземни гаражи в УПИ I – 1047, 1046, 557, 558, 574, 790, 828, 581, 583, 995, 1356, 1357, 425, 706, 705, 1190, 1432, кв. 8, м. НПЗ „Изток-Къро“, СО район „Младост“, гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Иван Антониев Тонев, ул. „Цветан Радославов” № 12А, 0889 435 903
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Обяви

Показване на още Инвестиционно предложение