Начало Инвестиционно предложение Обява за инвестиционно предложение за „Многофункционален комплекс – апартаментен хотел с АИПСМП: Дентална – 2бр., АИПСМП – Дентална-4бр. с рентген, кафе сладкарница със собствено производство, офиси, магазин и подземен паркинг” в УПИ X-5679-за апарт. хотел и общ обсл. дейности, кв. 13, местност „Младост 2“ по плана на гр. София, р-н „Младост“

Обява за инвестиционно предложение за „Многофункционален комплекс – апартаментен хотел с АИПСМП: Дентална – 2бр., АИПСМП – Дентална-4бр. с рентген, кафе сладкарница със собствено производство, офиси, магазин и подземен паркинг” в УПИ X-5679-за апарт. хотел и общ обсл. дейности, кв. 13, местност „Младост 2“ по плана на гр. София, р-н „Младост“

511

 

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„КЛИМАТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Драган Цанков“ 17, ЕИК 203617261, представлявано от Управителя Минчо Денев Минчев

СЪОБЩАВА

за засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Многофункционален комплекс – апартаментен хотел с АИПСМП: Дентална – 2бр., АИПСМП – Дентална-4бр. с рентген, кафе сладкарница със собствено производство, офиси, магазин и подземен паркинг” 

Местоположение: в УПИ X-5679-за апарт. хотел и общ обсл. дейности, кв. 13, местност „Младост 2“ по плана на гр. София, р-н „Младост“

Лице за контакти: Марина Грозданова

Телефон: 0888 150 982

e-mail: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ 136, et. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

и в р-н „Младост“ СО, „Младост“ 3, ул. „Св. Преображение“ 1

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Показване на още Инвестиционно предложение