Обява

592

До заинтересованите лица и общественост,
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” No 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 14
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Монтиране на Базова станция 1146 (Горубляне) – част от обществена електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” (BWA) с национално покритие. Местоположение: Сградата на народното читалище на адрес: гр. София, кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе” № 53, GPS 42.628334° 23.408497°.
За контакти: Венцислав Антов, гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Хемус” №27, ет.1, ап. 5, 0878256998
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Показване на още Инвестиционно предложение