Обява

600

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн.ДВ, бр.25/ 2003г.), от „Ч47ЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Цар имеон” № 330, Булстат 130277958, чрез „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, /пълномощник на собственика на УПИ V 250/.
Съобщава, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: Външно електрозахранване чрез изграждане на нов подземен /шахтов/ трафопост 2x800kVA/20/0,4 и монтиране на 2бр. трансформатори 800kVA, кабели СрН 20kV и кабели НН 1kV за захранване на жилищна група сграда „А” и сграда „Б”, с местонахождение: гр.София, УПИ V 250 от кв. 29, по плана на гр, София, местност “Младост 4”, район „Младост” – СО.
Лице за контакти: Елеонора Радева – GSM 0888 820 819
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia. qovernment.bg
Приложение:
Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

Показване на още Инвестиционно предложение