Обява

525

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.) от -“МЕГАПАРК” ООД с управител Мирослав Танчев ЕИК 175031338, седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Младост, бул.»Цариградско шосе«№115Г, ет.2, офис А.
Лице за контакти :
Нено Михов, моб.тел.0899/866-206
Съобщава,
На засегнатото население на район Младост-СО, че има инвестиционно предложение за :“Изграждане на автомивка с обслужващо помещение и тръбен кладенец”, в ПИ с идентификатор 68134.4081.69 /УПИ X – 424, /, кв.8, м.НПЗ « Изток-Къро», район Младост, гр. София.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Показване на още Инвестиционно предложение