Обява

468

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).От БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София 1404, бул. България № 55, с ЕИК по БУЛСТАТ 130007884.
СЪОБЩАВА,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за преустройство на съществуащ търговски обект само първо ниво – нивото на кота 00.0 метра, oт САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.4089.606.1. с предназначение на самостоятелния обект: За Търговска дейност, със застроена площ 612.33 кв.м, и прилежаща към търговската площ витрина с площ 2.97 (две цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.4089.606.1.3. с предназначение на обекта: За търговска дейнност; разположен в сутерена на сградата – ет. -1, кота – 3.60 метра, със застроена площ 292.46 кв.м, съгласно архитектурен проект, и четири броя паркоместа: паркомясто № 7, паркомясто № 8, паркомясто № 9 и паркомясто № 10, разположени едно до друго, всяко едно паркомясто с площ от 12,50 .кв. м., които четири броя паркоместа представляват част от Подземен паркинг за 16 броя паркоместа. заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №68134.4089.606.1, разположен в сутерена на сградата, кота – 3.60 (минус три цяло и метра: с предназначение на обекта: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ; със застроена площ на самостоятелния обект: 655.88.
Описаните по-горе обекти са ситуирани в сграда № 1, с административен адрес: град София, бул. “Александър Малинов” № 89, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4089.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15 от 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
За контакти: Лъчезар Димитров, бул. България 55, 0879 663 873
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Показване на още Инвестиционно предложение