Обява

580

Столична община – район „Младост” съобщава, че с решение № 562 от 11.09.2014г. на Столичен общински съвет е одобрен проект за:1. Изменение на плана за регулация на м. ж.к. „Дружба 2″, Район „Искър“ и м. „Цариградско шосе – Караулката“, кв.2, Район „Младост“, като: Изменение на улична регулация между о.т.ЗЗ и о.т.34. Създаване на пешеходна връзка през имот с идентификатор 68134.1504.1182, през имот с идентификатор 68134.1504.399 и през УПИ И-534, 539, 541, 544, 545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702″-за обществено строителство“. Създаване на нов УПИ XXXI-1182-„за офиси и п.г.“ по кафявите и зелени линии, цифри, текст, щрихи и зачертавания с корекциите в оранжев цвят и виолетов цвят, съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. „Цариградско шосе-Караулката“, кв.2, Район „Младост“ в обхват: УПИ II- 534, 539, 541, 544, 545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702- „за обществено строителство“ и УПИ XXXI-1182-„за офиси и п.г.“, съгласно приложения проект.
3. Схема с надлъжен профил на новопроектирана подземна пешеходна връзка, свързваща метростанция 19 и улица от о.т.33-о.т.34, съгласно приложения проект. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-фад в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Младост“ и Район „Искър“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и фадоустройство“ на Столична община.
Решение № 562 от 11.09.2014г. на Столичен общински съвет е публикувано в бр. 82/03.10.2014г. на ДВ, стр. 39.


RESHENIE_562_NA_SOS_OT_11-09-2014.pdf
PR_m_Tsarigradsko_shose_Karaulkata
IPRZ_m_Tsarigradsko_shose_Karaulkata
PRZ_m_Tsarigradsko_shose_Karaulkata_nadlazhen_profil

Показване на още Инвестиционно предложение