Начало Инвестиционно предложение Обявление за изменение на план за регулация на бул. Копенхаген в участъка от метростанция 18 (м. Младост 3) до бул. Цариградско шосе

Обявление за изменение на план за регулация на бул. Копенхаген в участъка от метростанция 18 (м. Младост 3) до бул. Цариградско шосе

537

О Б Я В Л Е Н И Е

 Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на бул. Копенхаген в участъка от мет­ростанция 18 (м. Младост 3) до бул. Цариградско шосе, изменение регулацията на УПИ на прилежащи квартали, надлъжен профил и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Младост“ и район „Искър“. Проектите са изложени в район „Младост“ и район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до главния архитект на Столичната община чрез район „Младост“ и район „Искър“.

Проектната документация е на разположение за разглеждане в сградата на район „Младост“ – СО, стая 209, в приемно време на администрацията: вторник – от 13,30ч. до 16,30ч. и четвъртък- от 10,00ч. до 12,30ч.

Показване на още Инвестиционно предложение