Обявление

253

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-14/26.09.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване/ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ IV-364,335-„за КОО и подземни гаражи”, кв.2, местност ”бул. Ал.Малинов” по плана на гр.София – разделяне на два нови УПИ IV-835-„за КОО и подземни гаражи” и УПИ VI-835-„за КОО и подземни гаражи”.

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съо…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
Показване на още Обявление по ЗУТ