Начало Обявление по ЗУТ О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

214

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв.57Б, м.“кв.Горубляне“.  Проектът е изложен в район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост“.

Обявлението е публикувано в бр. 100/04.12.2018г. на „Държавен вестник“.

Проект: 070133scan05122018

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съо…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
Показване на още Обявление по ЗУТ