Начало Обявление по ЗУТ Приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF1379 „Mladost Budnina“

Приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF1379 „Mladost Budnina“

527

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 11/30.03.2018г.
Разрешава се на:
1. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК/Булстат: 831642181

Седалище и адрес на управление: обл. София – град, общ. Столична, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115 И

2. Етажна собственост на бл.403, вх.5

Адрес: обл. София – град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000

Съгласно одобрените (съгласувани) инвестиционни проекти на 30.03.2018г. от Главен архитект на СО – р-н „Младост“

За строеж: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни №SF1379 „Mladost Budnina“”,

в сграда/СОС с идентификатор 68134.4089.453.2, УПИ 1-453, кв № 4, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, кв./ж.к. „Младост 4“, бл./сграда 403, вх. 5

На основание (148, ал. 2 от ЗУТ)

Комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от „ФАСТАЙ“ ЕООД, ЕИК 831542672, със седалище и адрес на управление обл. София – град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000, представлявано от Васил Деков Стайков, Весела Василева Стайкова. Удостоверение № 0331 от 05.11.2014г., издадено от ДНСК.

1. Да се спазят предвидените в одобрените проекти строително-монтажни работи.

2. Да се спазят изискванията на чл. 30 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, чл. 157, ал. 7 от ЗУТ, ПБЗ, нормите и правилата за чистотата във и около строн-елните обекти и правилата за безопасност на труда.

3. Строежите от първа до пета категория се въвеждат в експлоатация по реда на чл. 177 ал. 1-3 от ЗУТ;

Строежите от шеста категория не се въвеждат в експлоатация, съгласно чл. 178, ал. 2 от ЗУТ.

Приложение, неразделна част от разрешението за строеж е писмо с изходящ №11650-6095 от 04.10.2017г. от Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Платена такса в р-р 60,00 лв., с платежен документ 0000377412 от 22.03.2018г.

Разрешението се издава по повод заявление/молба вх. № РМЛ18-АП00-32 от 07.02.2018г.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред началника на РДНСК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица, съгласно чл. 149 от ЗУТ.

Документ: Разрешение за строеж

  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съо…
  • О Б Я В Л Е Н И Е

    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съоб…
Показване на още Обявление по ЗУТ