Начало Новини от София Проведе се обществено обсъждане във връзка с представяне на проект

Проведе се обществено обсъждане във връзка с представяне на проект

403

На 06.12.2018 г. от 18:00 ч. се проведе обществено обсъждане, във връзка с представяне на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т. 110д до о.т. 40а, прилежаща на кв. 1в-нов м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIIIкм. – II етап“.

Проектът бе презентиран от представител на проектантския екип – арх. Станоева, както и от длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Румен Русев – Вр. ИД кмет на район „Младост“ на СО, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“.

На обсъждането присъстваха и редица граждани на район „Младост“, които взеха активно участие с въпроси, свързани с проекта.

Събитието представляваше интерес и от страна на медиите, които потърсиха коментар по темата от страна на арх. Румен Русев.

Всеки, който има предложения към представения план, може да депозира писмено становище в срок до 10.01.2019 г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 10.01.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

 

Показване на още Новини от София