Начало Събитие Проведе се обществено обсъждане за представяне на проект

Проведе се обществено обсъждане за представяне на проект

192

На 13.12.2018 г. от 18:00 ч. се проведе обществено обсъждане, във връзка с представяне на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и план схеми на техническата инфраструктура част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“ надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа в граници: източната граница на УПИ II от кв. 1г, северната граница на УПИ III и УПИ IV от кв. 1г, северната граница на УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XI, УПИ X, западната и източната граница на УПИ XVII от кв. 1, през улица с о.т. 13-о.т. 12, северната и източната граница на УПИ III, източната граница на УПИ IV от  кв. 1б, през улица с о.т. 13б-13г, северната, източната и южната граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. „Копенхаген“ от о.т. 14б до о.т. 129, западната граница на задънена улица с о.т. 125г-о.т. 125б, през задънена улица с о.т. 125а-о.т. 125в, южната граница на УПИ XI и УПИ XII, западната граница на УПИ I от кв. 4, през улица с о.т. 110д-о.т. 117а, южната граница на УПИ I и УПИ II от кв. 1г, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км. I етап“.

Проектът бе презентиран от представител на проектантския екип – арх. Станоева, както и от длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Румен Русев – Вр. ИД кмет на район „Младост“ на СО, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“.

На обсъждането присъстваха и редица граждани на район „Младост“, които взеха активно участие с въпроси и коментари, свързани с проекта.

В събитието взеха участие и инвеститорите, които също изразиха своите гледни точки и становища по темата, като проведоха дискусия с аудиторията, отговаряйки на въпроси, които им бяха задавани от гражданите.

Всеки, който има предложения към представения план, може да депозира писмено становище в срок до 17.01.2019 г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 17.01.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

Показване на още Събитие