Начало Съобщение Съобщение от Басейнова дирекция

Съобщение от Басейнова дирекция

874

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Документи: Съобщение

Показване на още Съобщение