Начало Съобщение СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

420

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а. ал.1, във връзка е чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00105/ 25.04.2017 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590633/ 27.07.2011 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното, както и предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането – неоген-кватернерен водоносен хоризонт, подземното водно тяло следва да бъде ,.Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ е код BG1G00000NQ030, вместо „Порови води в Неогена – Софийска коктловина“ е код BG1G000000N033. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка е чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.
1. Цел на заявеното използване на водите – водоснабдяване за други цели.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген- Кватернера – Софийска долина е код BG1G00000NQ030
3. Системи или съоръжения, чрез конто ще се реализира използването – без
промяна:
Тръбен кладенец „ТК- ЗОЗИ-ОГНЯН ВАСИЛЕВ, МЛАДОСТ, СОФИЯ”
4. Място на водовземане: без промяна
5. Обект на водоснабдяване: без промяна.
6. Проектни параметри на използването:
Годишно водно количество: 3154 куб. м. год. средноденонощен дебит 0,1 л/с
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
• Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни количества от всеки кладенец.
• Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.
• Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
• Да извършва ежегодно за всеки кладенец химичен анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, нитрити, сулфати, фосфати и нитрати, манган и желязо на основание чл.80. ал.2, т.1, буква ”б” на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42 e-mail: dunavbd^hddr.ors. web: www bd-Amav л»
• Да се монтира водомери за отчитане на взетите водни количества от всеки кладенец на разстояние до 2 м от него.
• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца по разрешените цели.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Вижте оригиналния документ: Съобщение

Показване на още Съобщение