Начало Съобщение Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

571

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00022/06.02.2018 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590780/15.06.2012 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло «Порови води в Неогена – Софийска котловина» с код BG1G00000N033 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение: Съобщение Басейнова дирекция

Документ: Съобщение Басейнова дирекция

  • Писмо за добре свършена работа

     На 19.02.2019 г. в деловодната система на район „Младост“ бе входирано писмо от управител…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус…
Показване на още Съобщение