Начало Услуги Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси

Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси

IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

 

1. Подготвяне на заявление за отпускане на пенсия обр. УП-1

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление по образец
СРОК: 14 дни

 

2. Издаване на удостоверение УП-3 за осигурителен и трудов стаж

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление по образец
СРОК: 14 дни

 

3. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление по образец, което се подава лично от лицето което иска признаване на чуждестранното съдебно решение или от пълномощник с изрично, нотариално заверено пълномощно. Към него се прилагат следните документи
2. Препис от съдебното решение, заверен от чуждестранния съд, който го е постановил с удостоверение от съда, че същото е влязло в сила
3. Чуждестранният документ следва да бъде легализиран или снабден с „апостил“ в приложимите случаи
4. Превод на чуждестранния документ на български език, заверен от Министерство на външните работи
5. Нотариално заверена декларация по образец на лицето, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. т. 3 и 4 от КМЧП
6. Документ за платена такса
14 дни 100.00 лв.
Бърза услуга 7 дни 150.00 лв.
Експресна услуга 4 дни 200.00 лв.

 

4. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление по образец
2. Декларации – по образец
3. За поставените под пълно или ограничено запрещение лица – влязло в сила решение на съда
4. За малолетни или непълнолетни – Копие от акт за смърт на родителя/родителите и акт за раждане
5. Опис на имуществото на лицето, на което се учредява настойничество или попечителство
ТАКСА: няма

 

5. Консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление свободен текст
Обикновена услуга 7 дни 30.00 лв.
Бърза услуга 4 дни 45.00 лв.
Експресна услуга 2 дни 60.00 лв.

 

6. Заверка на копия от документи

Необходими документи Срокове и такси
1. Заявление свободен текст
2. Копие от документа, който ще се заверява
3. Документ за платена такса
Всички посочени цени се отнасят за всяка индивидуална страница
Обикновена услуга 7 дни 0.50 лв.
Бърза услуга 4 дни 0.75 лв.
Експресна услуга 2 дни 1.00 лв.