IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Подготвяне на заявление за отпускане на пенсия обр. УП-1
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец

СРОК: 14 дни

2. Издаване на удостоверение УП-3 за осигурителен и трудов стаж
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец

СРОК: 14 дни

3. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец, което се подава лично от лицето което иска признаване на чуждестранното съдебно решение или от пълномощник с изрично, нотариално заверено пълномощно. Към него се прилагат следните документи
2. Препис от съдебното решение, заверен от чуждестранния съд, който го е постановил с удостоверение от съда, че същото е влязло в сила
3. Чуждестранният документ следва да бъде легализиран или снабден с „апостил“ в приложимите случаи
4. Превод на чуждестранния документ на български език, заверен от Министерство на външните работи
5. Нотариално заверена декларация по образец на лицето, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. т. 3 и 4 от КМЧП
6. Документ за платена такса

14 дни   100.00 лв.
Бърза услуга   7 дни   150.00 лв.
Експресна услуга   4 дни   200.00 лв.

4. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Декларации – по образец
3. За поставените под пълно или ограничено запрещение лица – влязло в сила решение на съда
4. За малолетни или непълнолетни – Копие от акт за смърт на родителя/родителите и акт за раждане
5. Опис на имуществото на лицето, на което се учредява настойничество или попечителство

ТАКСА: няма

5. Консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст

Обикновена услуга   7 дни   30.00 лв.
Бърза услуга   4 дни   45.00 лв.
Експресна услуга   2 дни   60.00 лв.

6. Заверка на копия от документи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от документа, който ще се заверява
3. Документ за платена такса

Всички посочени цени се отнасят за всяка индивидуална страница
Обикновена услуга   7 дни   0.50 лв.
Бърза услуга   4 дни   0.75 лв.
Експресна услуга   2 дни   1.00 лв.