ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
инж. MАРИЯ ВЛАДИМИРОВА Нач. отдел 204 02/9067 640
инж. СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА Ст. експерт 203 02/9067 641
--- --- ---
инж. ВАЛЕРИЯ ИЛИЕВА Гл. експерт 205 02/9067 631