ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
инж. ТЕОДОРА НИКЛЕНОВА Нач. отдел 213 02/9067 630
инж. ЙОРДАНКА МИТЕВА Гл.експерт 202 02/9067 635
инж. АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ Гл.експерт 214 02/9067 632
инж. СОНЯ БАЙЛОВСКА Гл.експерт 215 02/9067 634
инж. НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА Ст. експерт 202 02/9067 635