ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ЛЮБОМИР ГЕЛКОВ Нач. отдел 315 02/9067 616
--- --- ---
НЕДЯЛКА ПАВЛОВА Гл. експерт ЧР 309 02/9067 613
УЛЯНА Пашкова Мл. експерт 309 02/9067 613