ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
НЕЛИ ТАСЕВА Началник на отдел 314 02/9067 617
ИЛИАН ИВАНОВ Гл. юрисконсулт 315 02/9067 616
ИННА БОЯДЖИЕВА Юрисконсулт 315 02/9067 616
НЕДЯЛКА ПАВЛОВА Гл. експерт ЧР 309 02/9067 613
ИВОНА МЛАДЕНОВА Координатор "Асистентска подкрепа" 304 02/9067 657