ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ТЕОДОРА СУМРАЧКА Нач. отдел 218 02/9067 660
МАРИЯ ГЮРДЖИЙСКА Мл. експерт 217 02/9067 661
МАРИЯНА ЛАЛОВА Гл. специалист 217 02/9067 661
АНЕТА МАКСИМОВА Гл. експерт 219 02/9067 662