ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР“

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
арх. КРЕМЕНА ЦОНЕВА Началник на отдел 211 02/9067 606
арх. АНИСИЯ ДОБРИКОВА Ст. експерт 207 02/9067 651
арх. МИРЕНА МАТЕЕВА Гл. експерт 208 02/9067 659
инж. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Мл. експерт 207 02/9067 651
арх. БОРЯНА ХАДЖИСТОЯНОВА Гл. експерт 209 02/9067 653
арх. ВЕНЕТКА КАЛЧЕВА Гл. експерт 209 02/9067 653
инж. ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА Гл. специалист 208 02/9067 659