ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ВАНЯ ДИЛКОВА Нач. отдел 313 02/9067 611
ХРИСТИНА НАЧЕВА Старши счетоводител 312 02/9067 612
НЕВЕНА ГОДИНОВА Старши счетоводител 312 02/9067 612
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА Гл. специалист 311 02/9067 674
РАЛИЦА ТИХОЛОВА Мл. експерт 220 02/9067 615
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА Гл. счетоводител 311 02/9067 674
ТЕОДОРА РУСИНОВА Мл. експерт 313 02/9067 611