ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ВАНЯ ДИЛКОВА Началник на отдел 313 02/9067 611
ХРИСТИНА НАЧЕВА Старши счетоводител 312 02/9067 629
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА Старши счетоводител 310 02/9067 612
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА Гл. специалист 306 02/9067 672
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА Гл. Счетоводител образование 311 02/9067 674
ТЕОДОРА РУСИНОВА Мл. експерт 310 02/9067 612
СНЕЖИНА ПЕТРОВА Старши счетоводител 312 02/9067 629