УЧРЕЖДЕНСКИ АРХИВ

*Вътрешните номера са последните 3 цифри от посочените по-долу телефони за връзка.

Телефон за посетители – 678

*Архивар Людмила Попова отговаря на вътрешни телефони – 673 и 695

Име Длъжност Стая/Гише Външен телефон
ЛЮДМИЛА ПОПОВА Архивар 319А 02/9067 673
Специалист ИТ 227 02/9067 677