Съобщения

Важно съобщение до жителите на “Младост”

Уважаеми съграждани,

Информирам Ви, че районната администрация е предприела действия по детайлно разглеждане на предназначението на общинските имоти на територията на р-н „Младост“, с цел проучване на възможностите за създаване на повече зелени зони и зони за спорт, водещи до повишаване на качеството на жилищната среда.

В процеса на обследване се разглеждат и имотите, собственост на физически и юридически лица, попадащи в междублокови пространства, в които е предвидено застрояване на минималнодопустими до околните сгради отстояния.

В тези случай, се предприемат всички законови мерки, да не се допусне нарушаване на комфорта на живущите наоколо, като се търсят приемливи и за собствениците на имотите решения, с цел по-бързо постигане на желаните резултати.

Във връзка с гореизложеното, очаквам Вашите предложения в

срок до 30.04.2017г. на имейл office@mladost.bg или в писмен вид в деловодството на районната администрация. Моля, същите да са в размер до две печатни страници – формат А4, а в случай, че са придружени от графични изображения или снимков материал, визуализациите да са още до пет страници – формат А4.

За проучване на предложенията и законовите възможности, ще бъдат проведени поетапни срещи с представители на живущите и собствениците на имоти, преди предприемането на конкретни действия по същество.

Кмет
на район „Младост“ СО:
Десислава Иванчева

14:35 | 23.03.17 | Съобщения