Съобщения

Важно съобщение за жителите на кв. “Горубляне”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изграждане на канализация и подмяна на съществуващи водопроводи в кв.“Горубляне, район „Младост“

Във връзка с изгражданите в момента: Канализация и подмяна на съществуващи водопроводи по улиците попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул.“Петър Дипларов“ и ул.“Деян Попов“.

Във връзка с предстоящото изграждане на: Канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Искър“ от ул.“Деян Попов“ до ул.“Хан Аспарух“, включително ул.“Хан Аспарух“ от ул.“Искър“ до ул.“Крайречна.

Съгласно НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:

Чл. 7. (1) Имотите на потребителите се водоснабдяват, като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел.

(2) (Доп., ДВ, бр. 63 от 2012 г.) Отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта или ревизионен отвор – собственост на потребителите.

(4) Потребителите осигуряват условия за присъединяване, като предоставят на оператора достъп до изградените от тях:

  1. водомерна шахта, разположена в поземлен имот или в помещение в сграда за присъединяване на водопроводното отклонение към водопроводната инсталация или към вътрешната водоснабдителна мрежа на потребителя;
  2. ревизионна шахта, разположена в поземлен имот или в помещение на сграда за присъединяване на канализационното отклонение към сградната канализационна инсталация или към вътрешната канализационна мрежа.

В случай, че собствениците не изпълнят задълженията си, разписани в наредбата, няма да бъдат присъединени.

10:20 | 19.07.17 | Съобщения