О Б Я В Л Е Н И Е

 

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-167/02.06.2021г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I “за озеленяване и инженерна инфраструктура“, /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 10.06.2021г.от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me31bf32961bb7d39011c154f2c2d587e

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 02.06.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.06.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 01.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me7bc5e558ad4c3212cdc164eb3503540 , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 23.06.2021г.

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №    1. Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.