Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени обсъждания

 • 21.07.21 8:01

  Обществено обсъждане 29.07-19.08.2021г. Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в м."Младост 1А"

  21.07.21 8:01

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 28.06.21 10:45

  Закл. дискусия по обществено обсъждане на футболен терен - стадион с ПИ 68134.4084.9395

  28.06.21 10:45

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 08.06.21 12:24

  Обявление ОО 08.06.2021 г.

  08.06.21 12:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.06.21 13:37

  : Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I -"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО;

  02.06.21 13:37

  ПРОЧети повеЧЕ