Обявления по ЗУТ

Последни обявления по ЗУТ

Всички обявления по ЗУТ

 • 18.08.23 17:11

  Издадена Заповед РМЛ23-РА50-18/18.08.2023г. 

  18.08.23 17:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 08.08.23 11:11

  Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на Софийски околовръстен (СОП) път – южно платно.

  08.08.23 11:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 25.07.23 23:11

  Одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІІ-997, 1019, 1021 – „за обществено обслужване“, кв. 31, м. Младост 4, район „Младост“ СО

  25.07.23 23:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 25.07.23 23:09

  Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Къро“, район „Младост“ СО, кв. 12, нови УПИ I-9828,9923 „за ЖС“ и УПИ II- 9828 „за ЖС“ и кв. 12а, нови УПИ II-9856 „за ТП“, УПИ III-9828 „за ЖС и ОО“, УПИ XV-1137 „за жилища, магазини и офиси“; създаване на нова улица от о.т.304-о.т.305 (нова) до о.т.311 (нова); план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

  25.07.23 23:09

  ПРОЧети повеЧЕ