Новини

Във връзка с Център за лечение на наркомании и алкохолизъм

Уважаеми жители на район „Младост”,  поради нарастващо притеснение на граждани и образователни институции във връзка с откриването в жк. „Младост“  1  Център за лечение на наркомании и алкохолизъм.

В тази връзка,  зам.кмет л.арх. Мария Грозева и гл.експ. Николай Енчев посетиха центъра към УБАЛ „Св.Анна“ в петък 27.09.2019г.

На място те се запознаха с директора на ДПБЛНА –  д-р Владимир Николов, с над  30 години стаж и д-р Кирилова, които дадоха разяснение за дейността си и пациентите, които го посещават, за да бъдат елиминирани притесненията  гражданите на кв. „Младост“ във връзка с  наличието на центъра на територията на района.

 Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА) е единствено по рода си у нас специализирано лечебно заведение за оказване на здравна помощ на лица с  наркомании  и алкохолна зависимост, съдържащо в себе си характеристиките на здравните заведения в Република България. 

ДПБЛНА е институция с дългогодишни традиции, чието начало е положено още през 1969, като кабинет за лечение на алкохолизъм и  тютюнопушене. Настоящият си статут на  юридическо лице на бюджетна издръжка  към Министерството на здравеопазването болницата получава с Постановление на Министерски съвет № 363 от 29.12.2004 г.

В предмета на дейност на ДПБЛНА влиза профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими лица, лица с психични разстройства, породени от алкохолизъм и наркомании.

Основни лечебни методи и подходи са скрининг, амбулаторна детоксикация, индивидуална и семейна психотерапия и консултация, метадонова поддържаща програма, програма „Дневен център”, Клуб на зависими пациенти в лечение и техните семейства – иновативен метод, пряко насочен към  работа със семейството на пациента, основан на световно признатата методология на проф.Худолин.

Същинската болнична дейност на ДПБЛНА се извършва в стационарния блок в кв.Суходол, който включва отделения с 40 легла.

Висшият медицински персонал включва  13 души – лекари – специалисти с една и повече придобити специалности и научни степени, някои от които са едновременно и преподаватели към Медицински университет – София.

Персоналът на болницата, включващ освен лекари, психолози, социални работници, професионалисти по здравни грижи и др., е обучен за работа по програми, включващи най-доброто от европейския опит  в осъществяването на дейности от медицинско и психо-социално естество. ДПБЛНА е база за обучение на студенти и специализанти по медицина и социални дейности от Медицински университет, Софийски и Нов български университети.

Конкретно в центъра се осъществява субсидиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества.

МПП /Метадонова поддържаща програма/ се прилага с успех в почти целия свят от края на 60 год. на миналия век, преди всичко като един от основните елементи в намаляване на здравни и социални щети от наркоманното поведение.

В България МПП стартира на 15.11.1995г. към НЦН гр.София, с 30 пациента. Към настоящият момент МПП обхваща 300 човека наркозависими.

Метадонът е синтетичен фармацевтичен продукт, предназначен за субституиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества.

Основното фармакологично качество на метадона е пълното премахване на абстинентните явления при опиевата зависимост, без да настъпва еуфоризиращо и наркотично действие.

Лечението представлява контролирано от медицински екип приемане на капки метадон, без  употреба на игли и спринцовки. Всички пациенти са социализирани граждани, които работят.

Програмата има фиксирана социална политика, строг контрол върху изписването, съхранението и даването на метадон, разполага и със система за оценка на ефективност.

Освен лечение с метадон програмата предлага психосоциални интервенции – индивидуално, групово.

11:59 | 29.09.19 | Новини