Новини

Възражение срещу одобряване на проект за устройствен план

Писмо от кмета на СО – Район „Младост” Десислава Иванчева до Гл. архитект на София арх. Здравко Здравков относно проект за Работен устройствен план за УПИ VI-437, УПИ VII-438,439,448,449 и УПИ VIII- 440,441,442,450, кв.1а, местност „Младост 2“.

Писмото е придружено с възражение от кмета на СО – Район „Младост” с мотиви:

1- За поземлен имот с идентификатор 68134.4091.437, който е предмет на разработката, е образувана прокурорска проверка по съмнение за незаконна реституция, поради което следва административната процедура да бъде спряна до приключване на прокурорската проверка;
2- Планът не предвижда пешеходен достъп /алея/ до парк „Въртопа“, което създава невъзможност жителите на района да използват парка;
3- В имотите, предмет на плана, има съществуваща дървесна растителност, която ще бъде унищожена при бъдещо строителство.

 

17:52 | 16.06.17 | Новини