Новини

Десислава Иванчева поиска от президента вето върху ЗУЗСО

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

МЕДИИТЕ

ОТ

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА,

КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ИСКАНЕ

За налагане на частично вето

върху Закон за устройство и застрояване на Столична община в частта на § 28.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщам се към Вас с настояване да упражните конституционните Ви правомощия и да наложите частично вето върху Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), приет от 44-тото Народно събрание на 28 март 2018 г.

С гласувания на второ четене от народните представители текст, конкретно с нов § 28 от ПЗР на ЗУСЗО, се премахва забраната за промяна статута на зелени площи в София и се създава възможност много лесно, единствено с частичен ПУП, зелените площи да се предвидят за застрояване. Обхватът на промяната чрез § 28 засяга всички градски зелени площи – междублоковите пространства, малки градинки, паркове и отделни имоти, предвидени за озеленяване с ПУП преди влизане в сила на ЗУЗСО през януари 2007 г.

Параграф 28 отваря възможност за застрояване на зелените площи в София, което категорично е срещу волята и интересите на гражданите на София. Тъй  като ЗУСЗО се води “специален закон” по отношение на ЗУТ, това позволява чрез проста процедура по изменение на ПУП, по реда на новия § 28, да се заобиколи изискването на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ и предписанията на Общия устройствен план на София от 2009 год. (ОУП). Това може да се направи от всеки собственик на имот, предвиден за „озеленена площ за широко обществено ползване“, бил той частен собственик, община или държавен имот. Впоследствие заповедите за изменение на съответния ПУП от зелена площ в нещо друго вече не подлежат на обжалване, а контролът на РДНСК по ЗУТ е силно ограничен. Според предписанието на § 28 дори да е реализирана на практика една зелена площ, тя ще бъде призната за “неприложена” по смисъла на § 28 от ЗУЗСО, когато не са налице документи за нейното реализиране или защото е реализирана преди десетилетия. Практиката по реституционни процедури, например, познава много случаи, когато съществуващи градски градини, малки паркове и междублокови пространства се приемат за „нереализирани“, въпреки наличието на паркова инфраструктура, алеи, пейки, детски площадки беседки и други. Нашите опасения са, че новоприетият § 28 позволява подобно злоумишлено тълкуване във вреда на градската среда и качеството на живот на гражданите на столицата.

Добавката в края на новосъздадения § 28 от ПЗР на ЗУЗСО няма да предотврати погрома над градските зелени площи. Същата гласи: „…за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.“. Причината е, че ОУП създават само общи, генерални насоки за определени територии и зони, съгласно ЗУТ. По-конкретно, дори една територия да е предназначена за зелена площ или парк по ОУП, то в същата зона с ПУП е допустимо да се отреждат отделни имоти за друга дейност (спорт, рекреация, обществени заведения и други) и така да бъде допустимо застрояване. По този начин, по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО, ще бъде възможно с ПУП да се отнема статута на конкретни имоти като „озеленени площи за широко обществено ползване“ и да се преотреждат за други дейности, които впоследствие да бъдат застрояване със жилищни или офисни сгради, при заобикаляне на закона. Впрочем, това бе добре позната практика за злоупотреби преди приемането на ЗУЗСО, която ще се завърне като масово използвана вратичка за застрояване на последните останали зелени площи в столичните квартали.

Забраната за промяна статута и застрояване на зелените площи в София бе от малкото консенсусни решения за градоустройството на Столична община. Съгласието по темата съществува повече от 10 години, като обхваща почти 100 % от всички софиянци, и беше отразено в измененията на ЗУЗСО през годините. Това съгласие беше отразено и при обсъждането на ОУП на София. Настоящото мнозинство в Парламента за първи път от повече от 5 години си позволява да посегне на зелените площи и малките градинки в София.

Уважаеми господин президент,

като кмет на Район „Младост“ аз изпълнявам своя дълг към гражданите на района да запазя съществуващите зелени площи и, в рамките на дадените ми от закона правомощия, да огранича застрояването, така че да бъде защитено правото им на здравословна и благоприятна среда на живот, гарантирано от Конституцията на Република България (чл. 55). След консултации, които проведох с няколко граждански оргнизации и специализирани в градоустройството юристи, категорично твърдя, че § 28 от гласувания на втроро четене в Парламента ЗИД на ЗУЗСО е в пълно противоречие с това гражданско право. Поради това настоявам да наложите частично вето върху Закон за устройство и застрояване на Столична община, приет на 28 март 2018 г., като поискате от народните представители отмяна на целия параграф 28.

 

                                              С уважение,

           02.04.2018                                                           Десислава Иванчева,

                                                                        Кмет на Район „Младост“ – СО

 

17:30 | 02.04.18 | Новини