Новини

Детска кухня към СО- Район „Младост“ търси да назначи- общ работник кухня

Детска кухня към СО- Район „Младост“ търси да назначи- общ работник кухня

 

Постоянна работа-пълно работно време

            Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Средно образование.
 Професионален опит: не се изисква.

Кратко описание на  основни задължения от длъжностната характеристика

*Извършва обща работа в кухнята.
*Участва в разпределянето  на готовата храна по раздавателни пунктове.
*Събира и изнася на определените места отпадъците от кухненския блок.
*Извършва почистване и дезинфекция на помещенията,в които се раздава храната на абонатите в кухня майка и раздавателните пунктове преди и след приключване на раздаването.
*Поддържа чистота и /снегопочистване/ около кухненския блок и раздавателния пункт.
*Текущо измива и почиства помещенията на администрацията, почиства и дезинфекцира ежедневно санитарните помещения, попълва чек-лист.
*Дезинфекцира бурканчетата за раздаване на готова храна,подрежда ги в стерилизаторите и при готовност ги изважда.
*Спазва изискванията на системата НАССР.
*Раздава детската храна срещу талон,заверен за съответната дата.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление
2.Автобиография
3.Копие от диплома и трудова книжка

Лице за контакти:
Румяна Титкова –Директор Детска кухня,
Адрес: София-ж.к.Младост-1, между бл. 46 и 47,Бивше ОДЗ 29
Тел. 0899854090/         / от 9.30 до 14,00 часа/
Тел. 02/874-50-08/       / от 9.30 до 14,00 часа/