Новини

Детска кухня към СО- Район „Младост“ търси да назначи- готвач

  Детска кухня към СО- Район „Младост“ търси да назначи- готвач

 

*Постоянна работа-пълно работно време
            Изисквания за заемане на длъжността:

Образование : Средно образование с квалификация готвач
Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, с предимство ако  са работили в системата на детското хранене.

     Трябва да познава:

  • Организацията и технологията на готварското производство.
  • Системата НАССР за анализ на опасностите и контрол на критичните точки при приготвянето на храната.

 

Кратко описание на  основни  задължения от длъжностната характеристика

*Организира и координира работата в кухнята.
*. Приготвя храна за абонатите по  менюто за деня.
*Спазва утвърдената технология на производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти. Отговаря за правилното разпределение и влагане на продуктите в съответното ястие.
*. Спазва изискванията на системата НАССР
*. Контролира и участва при изпълнението на дейностите, свързани с приготвянето,  разливането на храната и експедирането и.
*. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно хигиенното състояние на помещенията.
*Отговаря за стриктното спазване на съответния технологичен режим при приготвяне на ястията и носи отговорност за вкусовите им качества.
*. Отговаря за спазването на всички санитарно хигиенни и противоепидемични правила и норми, упоменати в съответните наредби и инструкции.
*. Готвача отговаря за спазването на всички правила и норми за противопожарна безопасност, охрана на труда и техника на безопасност в кухнята.

Необходими документи за кандидатстване:

 

1.Заявление
2.Автобиография
3.Копие от диплома и трудова книжка

Лице за контакти:
Румяна Титкова –Директор Детска кухня,
Адрес: София-ж.к.Младост-1, между бл. 46 и 47,Бивше ОДЗ 29
Тел. 0899854090/         / от 9.30 до 14,00 часа/
Тел. 02/874-50-08/       / от 9.30 до 14,00 часа/