Съобщения

Добри практики при женското предприемачество

ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ПОДКРЕПА НА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СОФИЯ

Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП) съвместно със столичните общини Младост и Слатина започна реализирането на проект по програма Култура на Столична община. Целта е насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и популяризиране на добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата в областта на женското предприемачество, което да гарантира постигане на равенство между половете и превенция от дискриминация. Очаква се чрез женско предприемачество жените да увеличат участието си в икономическото развитие на столицата, в изграждането на икономика, отговаряща на съвременните европейски тенденции.

За да може проектът да достигне до възможно най-голям брой граждани, вече е отворен и функционира информационен център. В него се обменят добри европейски практики сред жените лидери и предприемачи. На разположение на гражданите се предоставя информация, свързана с нормативно-правната уредба, която регламентира условията за стартиране на бизнес на територията на райони Слатина и Младост; популяризират се инициативи на местната власт, търсещи подкрепа от бизнеса и политики за взаимодействие и сътрудничество с бизнеса. Местният бизнес може да се възползва от тази възможност да предостави свои идейни проекти за развитие на районите в областта на гражданското общество, проекти, свързани с всеобщо подобряване на икономическата стабилност на районите и качеството на живот на гражданите. В информационния център гражданите имат възможност да подават свои сигнали и предложения за насърчаване на взаимоотношенията между бизнеса и местната власт с цел подобряване на условията и качеството на живот.

Информационният център се намира в ж.к. Младост 2, до блок 227 и е отворен за посещение от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 ч. Той ще бъде в услуга на гражданите до края на месец октомври 2013г.

12:08 | 20.04.14 | Съобщения