СПИСЪК

     на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

    ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”

1.     Димитър Милчов Стойнев

2.     Гергана Пламенова Петрова