• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

До заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от: Светлана Мицева, Стойна Вълчанова, Маргарита Русева, Методи Христов, Милотнн Христов, Емилия Йонова, Цветанка Лазарова

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Проект за ИПРЗ за УПИ IIожс от кв. 5, за УПИ XXXV за жс гаражи и коо от кв. 6 и ПИ с идентификатори 68134.4081.550,68134.4081.551 и 68134.4081.1353 от КККР, местност: НПЗ „Изток“ – м. Къро, гр. София”
Лице за контакти /упълномощен представител/: Светлана Мицева Телефон: 0888 660 952; email: simiceva@mail.bg
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:14 | 28.08.15 | Инвестиционни предложения