IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Подаване на уведомление за избор на управител/управителен съвет на сгради в режим на етажната собственост по чл. 46б от ЗУЕС
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Уведомление по образец
2. Протокол от проведено общо събрание на собствениците

2. Вписване на сдружение на собствениците в публичния регистър
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление за вписване в регистъра
2. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в ЕС
3. Копие от протокола на учредителното събра-ние, заверено от председателя на управителния съвет (управителя)
4. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя)
5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

14 дни безплатно

3. Извършване на проверки по искане на етажна собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ платена такса

10 лв.