Заповеди

Заповед – РД-06-102/15.04.2014г.

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 12 от ЗУЗСО и част III от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение на СОС № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007г., НАРЕЖДАМ
Да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за подробен ус­тройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 2, м. Младост 3 – открива­не на улица от о.т. 38а – о.т. 38б и създаване на нови квартали 2 и 2г, като за кв. 2 от УПИ III – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, се създават нови УПИ: I-239, 242, 668, 755 – за озеленяване и подземно строителство, УПИ III-755, 6137 – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, и IV – за озеленяване, а за кв. 2г- изменение на границите на УПИ IV-570.
Във връзка с общественото обсъждане на изработения проект, представянето му да се състои на 08.05.2014г. от 10:00 ч. във фоайето на втория етаж, в сградата на районната администрация на адрес: гр.София, ул.“Свето Преображение” №1.
Писмени становища могат да се депозират в срок до 23.05.2014г. Становищата се адресират до Кмета на район ”Младост”, Столична община и се внасят в деловодството на район ”Младост” на адрес: гр.София, ул.”Свето Преображение” №1.
Становищата могат да съдържат: общ коментар; конкретни мотивирани предложения за промяна; доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.
Определям арх. Камелия Цончева и инж. Марияна Недялкова да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата в район “Младост” – стая 205, в приемното време – вторник от 13.30ч. до 16.00ч. и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.
Становища, постъпили след 23.05.2014г. няма да бъдат разглеждани.
Писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена от Кмета на район “Младост”, която да изготви обобщаващ доклад.
Обществената дискусия ще се проведе на 27.05.2014г. в 16:00 часа в залата на третия етаж, в сградата на район “Младост”, на адрес гр. София, ул. Свето Преображение № 1.
Кратка техническа информация за проекта – предмет на обсъждането, е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.
Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Стефан Цанков, главен архитект на район “Младост”, Столична община.
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от НРНПОО заповедта да се оповести, като се постави на определените за това места в сградата на районната администрация, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, да се публикува се на интернет страницата на възложителя и на районната администрация, поне в една национална електронна медия, в един национален всекидневник, в един местен вестник, във всички районни общински администрации и на официалният уеб сайт на Столична община.

 

16:53 | 29.05.14 | Заповеди