Заповеди

Заповед РМЛ17-РД09-330/22.12.2017 г. за спиране на изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и достъп до строеж „Изместване на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД, преминаваща през УПИ VI, кв. 5, м. ж.к.Младост 1

Във връзка с правомощията им по чл. 223 от ЗУТ, длъжностни лица от СО – Район „Младост”, отдел „ИКС” са извършили проверка на място и по документи на строеж: „Изместване на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД, преминаваща през УПИ VI, кв. 5, м. “ж.к.Младост 1“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.618, 68134.4082.108, 68134.4082.189, район „Младост“, по плана гр.София, административен адрес: гр.София, ул.“Д-р Стоян Чомаков., при която от фактическа и правна страна е установено:
При извършената на 10.12.2017 г. проверка е установено, че в УПИ VI от кв.5 на м. „ж.к.Младост 1” е направен линеен изкоп с променен вид, ниво, местоположение и изместено трасе в т.6, според геодезичното заснемане / начало на изкопа/ с хоризонтално отклонение 0,89 см и на 1,77 м преди т.5 /в края на изкопа/ с хоризонтално отклонение 1,21 м. Допуснати са отклонения в дълбочината / -0,5 м/ и ширината / +0,5 м/ на изкопа спрямо одобрения инвестиционен проект , а именно- изкоп с дълбочина 1,20 м и ширина 0,7 м. Нарушен е чл.154, ал.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ.
Строежът е IV категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква ж от ЗУТ
При изследване на собствеността от длъжностните лица от отдел „ИКС” към СО – Район „Младост” е установено, че поземлените имоти с идентификатор 68134.4082.618, 68134.4082.108 са публична общинска собственост. На основание чл.56 ал.2 от ЗОС, за улиците не се съставят актове за общинска собственост. ПИ с идентификатор 68134.4082.189, УПИ I, кв. 12, м.“ж.к.Младост 1“е частна общинска собственост, актуван с АОС №653/07.01.2000 г.
Възложител на строежа е „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ “ ЕАД, ЕИК/Булсат 831642181, със седалище и адрес на управление: обл. София – град, общ. Столична, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №115, с управител Атанас Илиев Добрев
Изпълнител е дружество „Нет Комс“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, ж.к.“Христо Смирненски“, ул.“Кривина“ №5, зад бл.11, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130550296, с управители Ивайло Цветков Богданов, Иван Кирилов Илиев и технически ръководител Валентин Георгиев Тодоров.
Строителен надзор е Дружество „Телеконтрол 99“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр.София,, район „Средец“, ул.“Кракра“ №12, ЕИК 130058989, с управител Каню Христов Канев. Удостоверение №РК – 0117/17.03.2014 г. да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, издаден от ДНСК.
Установените обстоятелства са отразени в КОНСТАТИВЕН АКТ № РМЛ17-ТК00-266- 1/11.12.2017 г., съставен съгласно чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ, от служители на отдел „ИКС” към СО Район „Младост”, даващ начало на административното производство за налагане на принудителната административна мярка по чл. 224, ал.2 от ЗУТ. Съобщение за изготвен Констативен акт № РМЛ17-ТКО0-266-1/11.12.2017 г. е получен от възложителят на строежа чрез фирма „Direct“, транспортна разписка №0055023/ 12.12.2017 г. от управителя Атанас Добрев /БТК. Констативния акт е получен на ръка от строителят чрез пълномощник Валя Петкова Джонева, съгласно пълномощно № 21143/ 03.09.2015 г. издадено от нотариус Александър Чакъров, per. № 310, а строителният надзор е уведомен устно по телефон /0988832664 – Павел Галев/ съгласно чл.61, т.2 от АПК за което е съставен Констативен протокол №2/12.12.2017 г. , тъй като в транспортната разписка № 0055019/12.12.2017 г. на спедиторска компания „Direct“ е отбелязано, че получателят не е намерен. Павел Галев при явяването си в общината отказа да получи констативния акт, тъй като няма пълномощно и не носи документ, че е на трудов договор във „Телеконтрол 99“ ЕООД.
В законоустановения 7 /седем/ дневен срок, не са постъпили възражения от участниците в строителството срещу отразените в констативният акт обстоятелства.
Предвид така установеното от фактическа и правна страна и на основание чл. 224а, ал. 1, от ЗУТ във връзка с чл. 224, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и предоставените ми правомощия със Заповед № СОА17- РД-09-167/26.01.2017 г на Кмета на Столична община за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежи,

НАРЕЖДАМ:

1. СПИРАМ изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и ЗАБРАНЯВАМ ДОСТЪПА до строеж: „Изместване на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД, преминаваща през УПИ VI, кв. 5, м.“ж.к.Младост 1“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.618, 68134.4082.108, 68134.4082.189, район „Младост“, по плана гр.София. административен адрес: гр.София, ул.“Д-р Стоян Чомаков.
2. В 7 /седем/ дневен срок от връчване на настоящата заповед, възложителите на строежа:
– Да опразнят строителната площадка от всички малоценни, малотрайни, взривоопасни материали, продукти, химически вещества и др. общоопасни средства.
– Да освободи строителната площадка от хора и строителна механизация.
– Да вземат мерки за обезопасяване и консервиране на строежа за недопускане на аварии, щети и нещастни случаи, но без да се извършват нови СМР /изкопни, бетонови, армировъчни и др. работи/.
Предвид сериозността на ситуацията, преди излизане на Заповедта е изготвено писмо №РМЛ17-ТК00-266/5/12.12.2017 г. до фирмите „Нет Комс“-строител и „Телеконтрол 99“ ЕООД- строителен надзор с предписание незабавно да засипят направения от тях линеен изкоп с цел осигуряване живота и здравето на преминаващите граждани и обезопасяване трафика на превозни средства.
Продължаването на строителството може да бъде разрешено след отстраняване на причините, довели до спирането му.
3. При неизпълнение на законоустановеното задължение, определено в т, 1 на заповедта в срока по т. 2, принудителното изпълнение на акта да бъде осъществено от длъжностни лица на район „Младост” в 3 /три/ дневен срок от изтичане на срока по т. 2 чрез поставяне на сигнални ленти за ограничаване на достъпа на строежа.
4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на длъжностните лица в район „Младост”, осъществяващи функциите по чл. 223 от ЗУТ, които при установено нарушение на дадените разпореждания със съдействието на органите на МВР да вземат мерки за принудителното и изпълнение след изтичане на срока по т. 2, чрез ограничаване достъпа до строежа и приложи административно-наказателните разпоредби на чл. 232, ал. 5 от ЗУТ срещу виновните лица.
Препис от настоящата заповед да се връчи на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ “ ЕАД, дружество „Нет Комс“ ООД и дружество „Телеконтрол 99“ ЕООД за сведение и изпълнение, по реда на чл. 61 АПК.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на СО – район „Младост“ пред Административен съд-София град, като обжалването на административния акт не спира изпълнението й, съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ.

Документ: Заповед РМЛ17-РД09-330/22.12.2017 г.

17:07 | 29.12.17 | Заповеди