Заповеди

Заповед РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 – Промяна датата на общественото обсъждане и удължаване на срока за прием на становища относно “Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток””

Във връзка писмо с вх. № РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017г. от НАГ при Столична община със Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г. на Кмета на Столична община – район „Младост” е наредено да бъде проведено обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС. Съгласно заповедта на 11.01.2018г. от 18:30 часа е проведено представяне на заданието за проектиране. Към настоящия момент в деловодството на Столична община – район „Младост” са депозирани над 600 писмени становища, предложения, възражения и др.
Предвид големия обществен интерес и с оглед обработване на големия брой становища, предложения, възражения и др. и на основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМАчл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община

ИЗМЕНЯМ:

Своя Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г. в частта на т. III, т. IV и т.VI , както следва:

III. След представянето на проекта, писмени становища могат да се депозират в срок до 12.02.2018г. вкл. в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office —-at— so-mladost.com (заменете интервалите и —-at— с @)
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.
Становища постъпили след 12.02.2018г. няма да бъдат разглеждани.

IV. Определям арх. Росица Семова – Нач. Отдел УТК, л.арх. Сианна Хлебарска – ст. експ. отдел „Екология”, инж. Марияна Недялкова – гл. експ. отдел „УТК”, инж. Радостина Харизанова– гл. експ отдел „УТК”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в приемно време – вторник от 13:30 часа до 16:00 часа и четвъртък от 10:00 часа до 12:00часа.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 22.02.2018г. от 18:30 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Румен Русев – зам-кмет на СО – район „Младост”, като в нея да вземат участие и следните длъжностни лица – служители на СО – район „Младост” : 1. арх. Стефан Стефанов – главен архитект; 2. арх. Росица Семова – нач. отдел „УТК”; 3. инж. Марияна Недялкова – гл. експерт отдел „УТК”, 4. л.арх. Сианна Хлебарска – ст. експ. отдел „Екология”.
Определям за модератор на дискусията Елка Кънева – нач. отдел РКТД.
Определям за технически сътрудници Димитър Ненчев – ст. експ. в отдел ИИБ, Валентин Колев – гл. специалист в отдел ОСДЗКС и Диана Сивинова – ст. специалист отдел ФСДЧР.
Да се поканят за участие и представители на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, Направление “Зелена система, екология и земеползване”, Направление “Инвестиции и строителство”, представители на проектантски екип на заданието за проектиране.
По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол от арх. Красимира Костадинова – мл. експ. в отдел „УТК”, от инж. Радостина Харизанова – гл. експ. в отдел УТК, който се прилага към документацията на образуваната преписка.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява арх. Румен Русев – Зам. – Кмет на СО – район „Младост”.

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“, на определените за това места в сградата на Направление “Архитектура и градоустройство”, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, да се публикува в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, на електронните страници и в профилите в социалните мрежи на възложителя, на Направление “Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник и в един местен вестник и във всички районни общински администрации на Столична община. Да се се изпрати по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г., на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Информация за обявлението да се изпраща и по електронната поща на списъка с управители на етажна собственост или управители на сдружения на собственици, регистрирани по ЗУЕС, налични в район „Младост”.

 

КМЕТ
НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи: Заповед РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 г.

 

13:15 | 24.01.18 | Заповеди