Обявление по ЗУТ

Заповед РМЛ22-РА50-12/16.05.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО,

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-12/16.05.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ XXVIII-9413 отреден “за жс” и контактен УПИ XII-9415 отреден “за жс”, кв. 38, м. „Горубляне“, район „Младост“ СО – ПИ с идентификатор 68134.4084.9413 и ПИ с идентификатор 68134.4084.9415 по КККР.